...
Ekonomi

Faizsiz bankacılıkta yeni düzenleme

        Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği ile katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Bankaların faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında ürün ve hizmetlerinin işleyişi, sözleşme hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda müşterilerini ve kamuoyunu yeterince ve etkili bir şekilde bilgilendirmesi şarttır. Bu kapsamda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair banka tarafından müşteriye bilgilendirme formu verilecek. Bilgilendirmenin banka ile müşteri arasında her bir ürün veya hizmet türüne ilişkin ilk sözleşme kurulmadan önce yapılması ise zorunlu olacak. Söz konusu bilgilendirme; sözlü, yazılı ya da uzaktan iletişim araçlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek. ürün ve hizmetlere yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında müşterilerle iletişime geçmek suretiyle ürün ve hizmet alma sürecine dair yapılan bilgilendirmenin etkinliği ve yeterliliği hakkında bilgi edinmek ve bilgilendirmeye ilişkin eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmek amacıyla örnekleme yöntemiyle yılda en az bir defa müşteri anketi yapmak zorundadır. Anketlerde, müşterinin kendisine sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusundaki farkındalık ve memnuniyet seviyesi ölçülecek. 

‘KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME’

      Bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere bankaların, bilgi işlem altyapısını oluşturması, yeterli düzeyde idari ve teknik tedbirleri alması gerekecek. Bu kapsamda bankalarca, "faizsiz bankacılık ürün ve hizmetlerinin mahiyeti ve işlem süreçleri", "faizsiz bankacılık işlemlerine uygulanan akitler çerçevesinde banka ürün ve hizmetlerinin dayanağını oluşturan akdin veya akitlerin türü, tarafların ilgili akit veya akitler çerçevesindeki konumu, hakları ve yükümlülükleri", "ürün ve hizmetlere ilişkin faizsiz bankacılık ilke ve standartları", "danışma komitesinin banka yıllık faaliyet raporu kapsamında yer verdiği; dönem içi faaliyetleri ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmeler" ile "danışma komitesi ve üyelerine ilişkin tanıtıcı bilgiler" hakkındaki bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden yer verilecek. Ayrıca bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmayan varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerinin tanımı ve mahiyeti, miktarı, ne şekilde tasarruf edildiği hususlarında kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirecek. BDDK, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'de de düzenlemeye gitti. Yeni tebliğe göre, danışma komitesi, bu Tebliğ hükümleri kapsamında verilen görevleri düzenli şekilde yerine getirmek üzere üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir başkan vekili seçecek. Danışma komitesinin bağımsızlığına ilişkin hükümlerin yeniden ele alındığı tebliğde, alınan kararların izleyen yılın ocak sonuna kadar danışma kuruluna raporlanması şartı getirildi. Öte yandan, yapılan değişiklik ile eski tebliğde yer alan "bankanın internet sitesinde danışma komitesi ve üyelerine ilişkin bilgilere yer verilir" hükmü yürürlükten kaldırıldı. 

İlgili Haberler